Tuesday, March 11, 2008

تهدید خانواده های فعالان دانشجوئی زندانی


تهدید خانواده های فعالان دانشجوئی زندانی

کانون زندانیان سیاسی ایران(در تبعید)

بنا بر گزارشی که به کانون زندانیان سیاسی ایران(در تبعید) رسیده است، وضع جسمانی دو تن از فعالان دانشجوئی زندانی؛ پیمان پیران و بهروز کریمی زاده به شدت وخیم است. این دو در جریان دستگیری بیش از ٤٠ تن از دانشجویان چپ حدود سه ماه پیش به ترتیب در روزهای ١٢ و ١٣ آذرماه دستگیر و از همان لحظات نخستین انتقال به بند ٢٠٩ زندان اوین تحت شکتجه های وحشیانه و بازجوئی های شبانه روزی قرار گرفتند. در خبرهائی که پیشتر منابع دانشجوئی منتشر کردند ، یک دست پیمان پیران در اثر شکنجه از ناحیه کتف به شدت آسیب دیده است که درد ناشی از آن این فعال دانشجوئی را آزار می دهد.

بنا به این گزارش، این دو فعال دانشجوئی همراه علی کانتوری به قرنطینه ٢٠٩ زندان اوین منتقل شده و به شدت تحت فشار قرار گرفته اند. از سوی دیگر، عوامل وزارت اطلاعات با خانواده های فعالان دانشجوئی زندانی تماس گرفته و آنها را برای عدم مصاحبه و انتقال اخبار مربوط به فرزندان شان به افکار عمومی تحت فشار قرار داده اند. در این رابطه، عوامل اطلاعاتی رژیم از ایران با خانواده پیمان پیران که در خارج کشور بسر می برند تماس گرفته و آنها را در چندین نوبت تهدید کرده اند از مصاحبه با رسانه ها خودداری کنند.

قوه قضائیه رژیم برای آزادی این دو فعال دانشجوئی وثیقه های سنگین صادر کرده است که خانواده های آنها توانائی تامین این وثیقه ها را ندارند. این دو فعال دانشجوئی مانند ده ها، صدها و هزاران هزار زندانی سیاسی تنها به دلیل دگراندیشی و بیان اندیشه و نظر خود دستگیر شده اند و باید بدون هیچ قید و شرطی فورن آزاد شوند.

کانون زندانیان سیاسی ایران(در تبعید) اقدام پلیسی و سرکوبگرانه رژیم جمهوری اسلامی در رابطه با خانواده های دانشجویان زندانی را به شدت محکوم می کند و عمیقن نگران جان این دو فعال دانشجوئی است. به منظور اذیت و آزار بیشتر این دو فعال دانشجوئی، رژیم قصد دارد آنها را به بند زندانیان عادی و خطرناک منتقل کند.

کانون زندانیان سیاسی ایران(در تبعید) از سازمان ها و احزاب سیاسی چپ و مترقی، عموم فعالان سیاسی و اجتماعی، نهاده های مدافع حقوق بشر و رسانه های گروهی و جمعی می خواهد با افشای تهدیدات رژیم علیه خانواده های دانشجویان دربند، رژیم را برای متوقف کردن این تهدیدات تحت فشار قرار دهند .

کانون زندانیان سیاسی ایران(در تبعید)
٢١ اسفند ١٣٨٦ برابر با ١١ مارس ٢٠٠٨

www.kanoon-zendanian.org
info@kanoon-zendanian.org