Saturday, March 01, 2008

صبح نهان مهستی شاهرخی در شهروند


صبح نهان مهستی شاهرخی در شهروند

مهستی شاهرخی
نویسنده ی ساکن پاریس،
رمان "صبح نهان" خود را در اختیار شهروند قرار داده تا نسبت به چاپ آن اقدام کنیم.
با سپاس از ایشان از این شماره این رمان خواندنی را هر هفته در شهروند خواهید خواند

http://www.shahrvand.com/?c=117&a=3393