Saturday, March 08, 2008

روز جهانی زن بر زنان ستم دیده و رنج کشیده ایران گرامی باد

پيام کانون زندانیان سیاسی ايران(در تبعيد)

روز جهانی زن
بر زنان ستم دیده و رنج کشیده ایران گرامی باد!۸ مارس، روزجهانی زن در حالی فرا می رسد که جامعه ایران دستخوش اعتراض به وضع و نظم غیرانسانی است که رژیم جمهوری اسلامی طی ٢٩ سال حاکمیت سیاه خود به توده مردم ایران تحمیل کرده است. حاکمیت ٢٩ساله اسلام گرایان، منادیان سرمایه و سرکوب جنسیتی و طبقاتی، جامعه را به قهقرا کشانده و شیرازه زندگی فردی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی توده های رنج کشیده مردم ایران را از هم پاشیده است. میلیون ها زن و مرد کارگر و زحمتکش ایرانی در سیاه ترین دوران زندگی خود به سر می برند.

حکومت قشری مذهبی جمهوری اسلامی به طور مداوم خشونت و تبعیض علیه زنان را بازتولید کرده و از طریق وضع سیاست های ارتجاعی و جدا سازی جنسیتی، تلاش می کند زنان را بیش از گذشته به حاشیه جامعه براند. اگر امروز در خانه و جامعه نسبت به زنان خشونت می شود، اگر امروز معضلی بنام زن و مرد در جامعه وجود دارد، اگر امروز زنان از حقوق انسانی خود محروم هستند، اگر امروز معضلی بنام دختران فراری در جامعه وجود دارد و تن فروشی در جامعه رواج یافته است و اگر امروز بر سر در دانشگاه ها قوانین کنترل و مجازات برای زنان دانشجو نصب می کنند، همه و همه دستاورد حکومتی به غایت ارتجاعی و ضدبشری است که جامعه ای به وسعت ایران را به زندان شهروندان آن تبدیل کرده است.

علی رغم همه ی این بیدادگری ها، جنبش آزادی خواهی و برابری طلبی زنان به عنوان بخشی از جنبش های ترقی خواهانه اجتماعی در ایران، وضعیت و حاکمیت موجود را در کلیت آن به چالش کشیده اند. از این رو، مورد ستیز و سرکوب دستگاه های امینتی و اطلاعاتی رژیم جمهوری اسلامی قرار گرفته و دستگیر و زندانی و محاکمه می شوند.

روز جهانی زن، روز مبارزه مشترک زنان و مردان برای رهائی از وضع نابرابر و غیرانسانی موجود را به همه ی زنان و مردان زحمتکش و رنج کشیده ایران، به ویژه فعالان جنبش زنان، جنبش کارگری و جنبش دانشجوئی تبریک می گوئیم و برای شان اتحاد و پیروزی آرزو می کنیم.

کانون زندانیان سیاسی ایران(در تبعید)
http://kanoon.mooo.com