Thursday, March 06, 2008

روز جهانی زن هر سال با فشار های تازه تری بر زن ایرانی آغاز می شود .تبعیض آموزشی زنان در راه است


روز جهانی زن

هر سال با فشار های تازه تری بر زن ایرانی آغاز می شود.
روز جهانی زن هر سال با فشار های تازه تری بر زن ایرانی آغاز می شود. تازه ترین طرح رژيم برای بیرون راندن زنان از فعالیت اجتماعی جدا کردن مواد درسی دختران و پسران است. می خواهند از دست یافتن زنان به آموزش عالی، مگر در زمینه های محدود و تا حدی که امکان برابری شان را با مردان از میان ببرد جلوگیری کنند.مسئولان آموزش و پرورش همصدا با آخوند ها از اینکه زنان در دانشگاه ها اکثریت یافته اند ابراز نگرانی می کنند. این در حالی است که یک آخوند و مقام حکومتی از اینکه درپاره ای کشور ها از شیخ نشین های خلیج فارس تا چین، بازار روسپیان به دست زنان ایرانی می افتند و در جاهائی تا بیست و دو در صد رسیده است؛ یا در شیخ نشین ها و پاکستان دختران ایران را آشکارا حراج می کنند نگران نشده است. در کشور امام زمان درس خواندن زن گناه است اما فروش او در بازار های روسپیگری هیچ اشکالی ندارد.

هیچ چیز بیش از موقعیت زن ایرانی درجه سقوط جامعه ما را نشان نمی دهد. کشوری که به گفته مقامات رسمی سی میلیون از شهروندانش "زیر خط خشن فقر" بسر می برند شروع به فروش زنانش کرده است و حکومت کشوری که راه یافتن زنان به آموزش یکی از نقطه های معدود روشنائی آن است از دستاورد خود به این صورت شرماور به هراس افتاده است. هیچ جیز دیگری هم بهتر از پیکار درخشان زنان ایران شکست ناپذیری این ملت را گواهی نمی دهد.

پاينده ايران
زنده باد ملت ايران
حزب مشروطه ايران