Thursday, October 16, 2008

گردهمائی به مناسبت دهمین سالگرد شهادت به پروانه و دایوش فروهر و مبارزینی که به دست جمهوری اسلامی به قتل رسیده اند

داد خواهیم این بیداد را

مراسم دهمین سالگرد شهادت پروانه و دایوش فروهر در آمریکاچو ایران نباشد تن من مباددعوت به گردهمائی به مناسبت دهمین سالگرد شهادت به پروانه و دایوش فروهر
و مبارزینی که به دست جمهوری اسلامی به قتل رسیده اند


حزب ملت ایران و حزب مرز پرگهر در آمریکا از هم میهمان خود دعوت می نمایند
تا برای گرامی داشت یاد قهرمانان شهید ملت ایران و تجدید پیمان در راه آزادسازی ملت رنجدیده ایران
از چنگ اهریمنان بی وطن گرد هم آییم


مرگ بر جمهوری اسلامی
پاینده ایران

تاریخ;
2008 نوامبر 23 , ساعت 3 بعد از ظهر
محل:
UCLA,

COVEL COMMON BUILDING
330 De Neve Dr,
Los Angeles, CA 90024