Thursday, October 16, 2008

برگزاری جلسات بحث‌ و گفتگو (در تبعید) در رابطه با جنبش کارگری ایران

برگزاری جلسات بحث‌ و گفتگو

در رابطه با جنبش کارگری ایران

بحث نخست: " تاریخ پیدایش طبقه‌‌ی کارگر و مبارزات آن در ایران."

یک شنبه 9 نوامبر 2008 از ساعت 2 تا 6 بعدازظهر

سخنرانان: عباس فرد، بهمن آرام و جعفر امیری

از دوستان و رفقائی که مایل‌اند در بحث‌های کمیته‌ی میزکتاب آمستردام شرکت داشته و از ارائه دهندگان بحث باشند؛ تقاضا می‌شود با تلفن یا ایمیل کمیته‌ی میزکتاب آمستردام ( که در پائین همین آفیش آمده است) تماس بگیرند و تلفن یا ایمیل خود را در اختیار مسئولین امر جهت تنظیم برنامه قرار دهند.

آدرس کمیته‌ی میزکتاب آمستردام: 1e Weteringplantsoen 2/C

از ایستگاه مرکزی قطار با ترام‌های: ۱۶،۲٤و۲۵ ایستگاه: Weteringsciruit

کمیته‌ی میزکتاب آمستردام، متشکل از:

انقلابیون کمونیست، سازمان ١۹ بهمن، شورای سوسیالیست‌های مسلمان، کانون زندانیان سیاسی ایران (در تبعید) - هلند و هواداران حزب کار ایران (توفان) -هلند.

Tel: +۳۱ ۶۲ ۵۰ ۵۰ ۱۵۵

mize_ketab@hotmail.com