Thursday, October 11, 2007

به اعدام ها پایان دهیدا


اعلامیه حزب مشروطه ایران

به اعدام ها پایان دهیداروز جهانی لغو مجازات اعدام فرصت دیگری است برای جلب توجه جهانیان به جنایاتی که به نام قانون در ایران انجام می گیرد. به موجب آمار رسمی اعدام های گزارش شده در جهان در سال گذشته جمهوری اسلامی با فاصله کمی پس از چین، با جمعیتی بیش از شانزده برابر ایران، بزرگ ترین رقم اعدامی ها را داشته است. در میان کسانی که به دست رژيم اسلامی اعدام شده اند تعدادی نوجوانان قرار دارند که در وحشی ترین حکومت ها نیز به چنین کیفری نمی رسند.
اعدام حتی در قانونی ترین حکومت ها و به حکم آزاد ترین دادگاه ها نیز عملی غیر انسانی است. هیچ مرجعی حق ندارد زندگی را از کسی بگیرد. در حکومتی مانند جمهوری اسلامی که هر آخوندی به استناد قوانین قرون وسطائی خود حق هر تجاوز و جنایتی می دهد، اعدام، غیر انسانی تر از هر جای دیگر است. حکومتی که زندگی را بر مردم تنگ کرده است به خود حق می دهد به کمترین بهانه هر که را مزاحم خود تشخیص می دهد از زندگی محروم سازد.
بالا گرفتن جرائم خشونت بار در ایران فراورده مستقیم حکومتی است که خشونت را مانند هوا تنفس می کند. اعدام های بی شمار بیش از هر چیز به خشونتی که جامعه ما را بر می دارد دامن می زند. حزب مشروطه ایران از همان اوایل فعالیت خود از لغو کیفر اعدام به عنوان نخستین اقدام برای پایان دادن به فرهنگ خشونت دفاع کرده است. ما با همه نیرو پشتیبان مبارزه جهانی برای پایان دادن به کیفر اعدام هستیم.

پاينده ايران
زنده باد ملت ايران
حزب مشروطه ايران