Thursday, September 06, 2007

برگزاری مراسم گرامیداشت جانباختۀ راه آزادی ولی الله فیض مهدوی در زندان گوهرداشت

برگزاری مراسم گرامیداشت جانباختۀ راه آزادی

ولی الله فیض مهدوی

در زندان گوهرداشتبنابه گزارشات رسیده از زندان گوهرداشت کرج ،زندانیان سیاسی امروز پنجشنبه 15 شهریور ماه 1386 مراسم گرامیداشت گسترده ای را برای سالگرد زنده یاد فیض مهدوی برگزار کردند.

مامورین وزارت اطلاعات و مسئولین زندان از چند روز گذشته که متوجه شده بودند که زندانیان سیاسی در تدارک برگزاری مراسم سالگرد هستند فشارها و تهدید ها را بر زندانیان سیاسی افزایش داده بودند.و این تهدیدات توسط رجبعلی آجیر معاون فرهنگی زندان و مسئول دار قرآن و محمد مغنیان رئیس بند زندانیان سیاسی به اجرا گذشته شد. رجبعلی آجیر در روزهای گذشته تمامی زندانیان عادی را در دارقرآن جمع کرد و به زندایان عادی گفت که زندانیان سیاسی منافق هستند و مستوجب هر اقدامی هستند او با این سخنرانی قصد دارد که آنها را وادار به درگیری با زندانیان سیاسی کند رجبعلی آجیری ضمن دادن وعده های به بعضی از آنها سعی در برآورد کردن خواسته های پلید خود شد.در ادامۀ ممانعت از برگزار مراسم او همجنین از صبح امروز نمازخانۀ زندان را تعطیل کرد.

ولی علیرغم تمامی فشارها و تهدیدات زندانیان سیاسی مراسم را راس ساعت 1430 به وقت محلی شروع کردند و تا ساعت 1830با خواندن سرود ای ایران به پایان رساندند. زندانیان سیاسی با چیدن سفره ای که حلوا و خرما و دست نوشته ای که نام فیض مهدوی بر آن نوشته شده بود و در کنا ر نام او شمعی بر افروختند

زندانیان سیاسی کنار این سفره ایستاده بودند و سایر زندانیان که جمعیت آنها بیش از150 نفر بود دور این سفره حلقه زده بودند و از قاتلین این زنده یاد ابراز انزجار می کردند آنها در تمام این مدت جضور داشتند البته زنده یاد فیض مهدوی با این زندانیان رابطۀ گرم و صمیمی داشت.
زندانیان سیاسی در طی این مراسم خاطراتی را که از این جانبخته آزادی داشتند برای دیگران نقل کردند. در پایان با هم تجدید عهد کردند که تا رسیدن به آزادی و دمکراسی و جامعۀ آری از هر گونه نقض حقوق بشر از پای نخواهند نشست.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، سالگرد زنده یاد ولی الله فیض مهدوی را گرامی میدارد و خواستار تشکیل یک کمیته حقیقت یاب بین المللی برای مشخص کردن امرین و عاملین قتل فیض مهدوی و اکبر محمدی و سایر زندانیان سیاسی در ایران است. و همچنین نسبت به توطئه چینی وزارت اطلاعات و مسئولین زندان علیه زندانیان سیاسی هشدار میدهد و مسئولیت جان آنها مستقیما به عهدۀ بالاترین کارگزاران این رژیم می باشد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
15 شهریور 1386 برابر با 6 سپتامبر 1007

http://pejvakzendanyan.blogfa.com
pejvak_zendanyan@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
tel. : 0031620720193