Monday, September 03, 2007

یورش به خانواده های زندانیان سیاسی در مقابل دفتر سازمان ملل

یورش به خانواده های زندانیان سیاسی
در مقابل دفتر سازمان ملل

بنابه گزارشات رسیده از مقابل دفتر سازمان ملل در تهران تعداد زیادی از خانواده های زندانیان سیاسی از جملۀ آنها خانواده اسانلو ، حسن پور ، سعید ماسوری ، احمد قصابان، مجید توکلی، احسان منصوری و خانواده های دیگر برای ملاقت با خانم لوئیز آربور در مقابل سازمان ملل ایستاده بودند و به آقای برمکی یکی از کارمندان سازمان ملل اطلا ع داده بودند که خواهان گفتگو با خانم آربورهستند و قرار بر این بود که خانم آربور هنگام خروج به درد دل خانواده ها گوش کند و نامه های آنها را دریافت کند। حدود ساعت 1700 به وقت محلی نیروهای وزارت اطلاعات و انتظامی به خانواده ها یورش برد و با خشونت آنها را دستگیر و قصد انتقال آنها را به زندان داشت که با مقاومت خانواده ها مجبور شد که آنها را رها کند.

تعدی مامورین وزارت اطلاعات به خانواده های زندانیان سیاسی در مقابل سازمان ملل و در برابر چشمان کارمندان این سازمان آن هم زمانی که عالیترین مقام حقوق بشر سازمان در آنجا حضور داشت، توهینی به تمامی ملتهای جهان و از طرفی دیگر یکبار دیگر نشان داد که مامورین وزارت اطلاعات هیچ حرمتی را حفظ نمی کنند و حتی در مقابل دفتر سازمان ملل متحد علیه خانواده ها دست به سرکوب و جنایت می زنند।

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران،
از خانم آربور
خواهان اعتراض نسبت به این سرکوب وحشیانه علیه خانواده ها است و خواستار
بازدید
از شکنجه گاهای این رژیم
بخصوص
از بند 209 اوین و بند سپاه گوهردشت است و با زندانیانی مانند
آقای منصور اسانلو، سعید ماسوری،احمد قصابان،مجید توکلی ، خانم زهرا علیقلی، خلیل شالچی
و صدها زندانی سیاسی دیگر در اوین ، گوهردشت ، آرومیه، بیرجند،کرمانشاه، اهواز ،همدان، اردبیل
و سایر زندانهای دیگر است


فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
12 شهریور 1386 برابر با 3 سپتامبر 2007

http://pejvakzendanyan.blogfa.com
pejvak_zendanyan@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
tel. : 0031620720193