Friday, September 07, 2007

دستگیری خانواده های قتل عام سال 1367

دستگیری خانواده های قتل عام سال 1367

بنابه گزارشات رسیده در روزهای اخیر مامورین وزارت اطلاعات به منازل خانواده های که فرزندان آنها در کشتار سال 1367 جان باختن یورش برده و تا به حال 5 خانواده دستگیر وبه نقاط نامعلومی انتقال داده شده اند.

علت دستگیری این خانواده ها شرکت در مراسم 19 سالگرد کشتار زندانیان سیاسی است. یکی ازدستگیر شدگان آقای علی سارمی که چند ماه پیش از بند مخوف 209 به قید ضمانت آزاد شده بود او به دلیل شرکت در مراسم 19 سالگرد قتل عام 1367 مجددا دستگیر کردند و به نقطۀ نامعلومی برده شده. هنگام دستگیری رفتار با آنها وحشیانه بوده.

از محل بازداشت و وضعیت آنها هیچگونه اطلاعی در دست نیست.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ،دستگیری خانواده های کشتار 67 را محکوم می کند و از تمامی سازمانهای حقوق بشری خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به اینگونه جنایات در ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
16 شهریور 1386 برابر با 7 سپتامبر 2007

http://pejvakzendanyan.blogfa.com
pejvak_zendanyan@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
tel. : 0031620720193