Monday, July 23, 2007

میز گرد مضحکه ای بنام حقوق بشر در ایران

Mission for Establishment of Human Rights

(MEHR)

به میز گرد مضحکه ای که بنام حقوق بشر در ایران ترتیب داده شده و توسط سازمان های عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر ارتقا داده میشود اعتراض کنید.


لطفا نقطه نظرات ارائه شده در اتصالات زیر را در مورد شرکت سازمانهای عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر در میز گردی که یکی از لابی گران رژیم اسلامی. نیاک، تدارک دیده است بخوانید:اگر با این نظرات موافق بودید، لطفا پتیشنی را که در این مورد تهیه شده دراتصال زیر امضا کنید


http://mehr.org/NIAC_AI_HRW.htm


بعد از امضای پتیشن، نامه های زیر از جانب شما به این دو سازمان فرستاده خواهد شد.

http://mehr.org/Public_Letter_Amnesty.mht

http://mehr.org/Public_Letter_HRW.mht

MEHR

P.O. Box 2037
P.V.P., CA90274

Tel: (310) 377- 4590
Fax: (310)377- 3103

URL: http://mehr.org