Tuesday, July 17, 2007

اعتصاب غذای دانشجویان زندانی امیر کبیر در بند 209 اوین

اعتصاب غذای دانشجویان زندانی امیر کبیر در بند 209 اوین


بنا به گزارشات رسیده از بند مخوف 209 اوین یکی از دانشجویان زندانی امیر کبیر بنام آقای مجید توکلی که بیش از 2 ماه در این بند زندانی است،از روز شنبه 23 تیر 1386 در اعتراض به فشارهای مستمر و بازداشت غیر قانونی دست به اعتصاب عذا زده است.
گزارشات تایید نشده دیگری حاکی از آن است که سایر دانشجویان زندانی امیر کبیر در اعتضاب غذا بسر می برند.
فشارهای طاقت فرسا و غیر انسانی مامورین وزارت اطلاعات و حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد برای گرفتن اعترافات تلویزیونی از زندانیان دانشجوئی راهی بجز، اعتصاب غذا برای آنها باقی نگذاشته است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ، از تمامی انساندوستان جهان و بخوصوص از سازمانهای حقوق بشری خواهان دخالت و اقدامات فوری برای آزادی تمامی دانشجویان زندانی و بخوصوص دانشجویان امیر کبیر است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
25 تیر 1386

http://pejvakzendanyan.blogfa.com


pejvak_zendanyan@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
tel. : 0031620720193