Wednesday, July 04, 2007

فراخوان 18 تیر در لندن

فراخوان 18 تیر در لندن

هموطن. تظاهرات 18 تیر
در مقابل سفارت اشغالي ايران روبروی هاید پارک Princes Gate
در لندن از ساعت 1 تا 4 پس از نیمروز برگذار خواهد شد.

هم میهنان در این زمان بسیار حساس، تنها مورد اعتمادمان شاهزاده رضا پهلوی میباشند بدينوسيله از هم‌ميهنان گرامي دعوت مينمائِم. ضمن شركت در اين تظاهرات به حمايت از مردم رنجديده ايران براي رهايي كشور تحت سلطه غاصبان، به آزاديخواهان به پيوندند.

از هموطنان عزيز با هر مسلك و مرام و مذهبي انتظار مي‌رود با حضور خود باعث رونق اين تظاهرات ميهني در حمایت از مبارزین 18 تیر گردند.

تاریخ: (( 8 July 2007

محل تظاهرات: جلوی سفارت اشغالی ایران، پرنسس گیت، کنزیگتون،
لندن (روبروی هاید پارک)
Princes Gate, Kensington, London SW7
زمان: 1 تا 4 پس از نیمروز

نزدیکترین ایستگاه قطار زیر زمینی:
Knightsbridge, South Kensington or High Street Kensington
نای تس بریج، سآت کنزینگتون یا های استریت کنزینگتون

اتوبوس شماره های: 9، 10 یا 52

..................

جمعیت خرد پيشۀگان ریشۀای ایران
Association of Wisdom and Tradition of Iran
AWTI Tel.: + 44 (0)7999-126 006 تلفن
P.O. Box 5 Fax: + 44 (0)20-8808 2680 دورنما

Victoria, London SW1V 1BB, England
Email: info@awti.org پست الکترونیک
شماره موبایل در انگلستان 6289 277-0793
http:// www.awti.org تارنما