Sunday, July 01, 2007

درخواست ازمجامع حقوق بشری برای بازدید از زندان رجائی شهر کرج

درخواست ازمجامع حقوق بشری
برای بازدید از
زندان رجائی شهر کرج


به نام آفریدگار آزادی

با درود بی کران به روان پاک تمامی جان باختگان راه عزت و آزادی ایران وایرانیان
بدین وسیله از تمامی سازمانها و افراد مدافع حقوق بشر داخل و خارج از کشور دعوت به عمل میاوریم تا بازدید از زندان رجایی شهر کرج و گفتگو و مصاحبه با زندانیانی که از آگاهی تهران و یا هر شعبه ی دیگر در ایران به این زندان تحویل داده میشوند ، که حدود هفتاد تا هشتاد درصد آنان به دلیل ضرب و شتم ایجاد شده از طرف مامورین آگاهی به نقض عضو دجارند ، و این عمل طبق دستور بازپرسی به این مضموم که متهم را تحت نظر فنی قرار دهید از طرف آگاهی در مورد متهم به عمل می اید ، که شدیدا با اصل 38 قانون اساسی که عنوان میدارد هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است ، اجبار شخص شهادت ، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت ، اقرار و سوگندی فاقد ارزش اعتبار است و متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود
به فریاد این دادخواهان رسیدگی نمایند و مجرمین و جانیان ناقض حقوق بشر را طبق همین قانون به سزای اعمال خود برسانند ، اگر واقعا در ایران و جهان حقوق بشر و مدافع حقوق بشری وجود دارد.

1. امیر حسین حشمت ساران دبیر کل جبهه اتحاد ملی ایران (زندان رجایی شهر کرج )
2. افشین بایمانی (زندان رجایی شهر کرج)
3. بهروز جاوید تهرانی(زندان رجایی شهر کرج)
4. کیوان رفیعی ( زندان اوین )
5. کرمی خیرآبادی (زندان رجایی شهر کرج)

به تاریخ مهرشید 10 تیر ماه سال 7029 آریایی میترایی برابر با 10تیر ماه سال 1386 خورشیدی