Thursday, December 04, 2008

حزب سبزهای ایران از همه دانشجویان آزادیخواه می خواهد که تمامیت رژیم جمهوری اخوندی را به لرزه بیاندازند

حزب سبزهای ایران 14 آذر 1387

شانزدهم آذر، روز دانشجو را هر چه باشکوهتر برگزار کنیم

شانزدهم آذر یادآور بیش از نیم قرن مبارزات آزادیخواهانه و مترقی دانشجویان برای دستیابی به آزادی، رفاه و پیشرفت مردم ایران است. در روز 16 آذر 1332 فندچی، بزرگ نیا و رض
وی بر اثر یورش نیروهای مسلح رژیم شاه به دانشگاه تهران جان باختند. از آن پس دانشجویان مبارز، یاد و بزرگداشت این سه دانشجوی آزادیخواه را دستمایه جنبشی والا و مترقی بر علیه ظلم و زور کرده اند.

دانشجویان مبارز ایران امسال در آستانه 16 آذر اعتراضات خود را بر علیه سیستم سرکوب رژیم در دانشگاههای مختلف در سراسر کشور آغاز کرده اند. دانشگاههای پلی تکنیک تهران، بوعلی سینای همدان و تربیت معلم تبریز از جمله مکانهای اعتراض دانشجویان مبارز بوده است.

حزب سبزهای ایران از همه دانشجویان آزادیخواه در سراسر کشور می خواهد که در ر
وز 16 آذر با گسترش تظاهرات، تحص و اعتراضات خود، در این روز تاریخی، تمامیت رژیم جمهوری اسلامی را به لرزه بیاندازند.

حزب سبزهای ایران