Wednesday, December 03, 2008

تقاضا ازدوستان و رفقائی که مایل‌اند در بحث‌های کمیته‌ی میزکتاب آمستردام شرکت داشته و از ارائه دهندگان بحث باشند

جلسات بحث‌ و گفتگو
در رابطه با جنبش کارگری ایرانبحث دوم: استبداد، دیکتاتوری و دمکراسی در رابطه با جنبش کارگری در ایران


یک‌شنبه ١٤ دسامبر ٢٠٠۸ از ساعت ٢ تا ۶ بعدازظهر


سخنرانان: عباس فرد، بهمن آرام

از دوستان و رفقائی که مایل‌اند در بحث‌های کمیته‌ی میزکتاب آمستردام شرکت داشته و از ارائه دهندگان بحث باشند؛ تقاضا می‌شود با تلفن یا ایمیل کمیته‌ی میزکتاب آمستردام
( که در پائین همین آفیش آمده است)
تماس بگیرند و تلفن یا ایمیل خود را در اختیار مسئولین امر جهت تنظیم برنامه قرار دهند.

آدرس کمیته‌ی میزکتاب آمستردام: 1e Weteringplantsoen 2/C
از ایستگاه مرکزی قطار با ترام‌های: ۱۶، ۲٤ و ۲۵ ایستگاه:
Weteringsciruit

کمیته‌ی میزکتاب آمستردام، متشکل از:
انقلابیون کمونیست، سازمان ١۹ بهمن، شورای سوسیالیست‌های مسلمان، کانون زندانیان سیاسی ایران (در تبعید) - هلند و هواداران حزب کار ایران (توفان) -هلند.

Tel: +۳۱ ۶۲۵ ۰۵۰ ۱۵۵
mize_ketab@hotmail.com
Weteringsciruit