Sunday, August 26, 2007

فراخوان پیکار ملی فرهنگی برای دفاع از ملت ایران

فراخوان پیکار ملی فرهنگی برای دفاع از ملت ایران

مجموعه سياسی – فرهنگی تلاش

از همه شخصيت های سياسی و فرهنگی دعوت می کند که با هدف دفاع از يکپارچگی ملت و سرزمين ايران در عين پايبندی به اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق حقوق اقليت های پيوست اعلاميه، برای گسترش آگاهی عمومی و مقابله با تبليغات جنگ طلبانه و تجزيه طلبانه و نتايج زيان اور آن برای آينده کشور و دمکراسی در ايران در هر جا و از هر سو باشد به يک پيکار ملی فرهنگی بپيوندند.

در زندگی هر نسل لحظه های تاريخی پيش می آيند که به تيزبينی و قبول مسئوليت از درجات بالا تر از معمول نياز دارند. امروز به نظر ما يکی از آن لحظه های تاريخی است که نمی بايد گذاشت در غوغای مسائل روزانه به غفلت سپرده شود. سراشيب خطرناکی که سياست های رژيم اسلامی کشور را به آن انداخته است می تواند به بد ترين مصيبت تاريخی بينجامد. از يک سو دنبال کردن برنامه تسليحات اتمی و بی اعتنائی به جامعه بين المللی اندک اندک زمينه را برای اجرای طرح های جنگ طلبانه ديگران آماده می کند و از سوی ديگر تبعيض و سرکوبگری نسبت به اقوام و اقليت های مذهبی ايران فضائی بوجود می آورد که آرزوی همه جدایی خواهان و پشتيبانان بيگانه آنهاست. جمهوری اسلامی نه تنها يکسره به منافع ملی و بهروزی مردم ايران پشت پا زده است بلکه غرق در عوالم تصوری خويش کشور ما را همراه خود به پرتگاه می برد.

از دور و نزديک ايران نيرو هائی برای ضربه زدن به رژيم و بهره برداری از اوضاع و احوال پيش بينی ناپذير پس از يک حمله نظامی بسيج می شوند. تهيه های نظامی همراه با تهديد های آشکار به اندازه ای رسيده است که جائی برای خوش خيالی نمی گذارد. تقريبا ترديدی نيست که اگر برنامه تسليحات اتمی رژيم به مراحل قاطعی برسد ضربت نظامی اجتناب ناپذير خواهد گرديد. اما تهيه های نظامی تنها بخشی از خواب هائی است که برای ايران می بينند. تحريکات در استان های مرزی ايران و تقويت عناصر جدایی خواه بخش ديگری است که هر روز ابعاد بيشتری می گيرد. گروه هائی آشکارا به اميد حمله خارجی آماده می شوند که از اوضاع نابسامان پس از چنان فاجعه ای برای جدا کردن بخش هائی از ايران زير هر عنوان بهره برداری کنند.

گرفتاری ها و درگیری هایی که مردم ايران با اين رژيم دارند همه شئون زندگی ملی را دربر می گيرد: از تجاوزات هر روزه به حقوق بشر، و اعدام های دسته جمعی و دستگيری ها و زدن ها و بستن ها و مزاحمت ها گرفته تا اتلاف سراسری منابع کشور از مالی و طبيعی و انسانی، و بيکاری و گرانی روز افزونی که پيوسته گروه های بزرگ تری را زير خط فقر می برد. در همه اين زمينه ها با جمهوری اسلامی می بايد مبارزه کرد. افزون بر آن امروز خطر بزرگ متوجه موجوديت ايران است. اين خطر مستقيما نتيجه سياست های داخلی و خارجی رژيم است (تبعيض و سرکوبگری اقوام ايران، برنامه تسليحات اتمی، و مداخله در عراق، لبنان، فلسطين و افغانستان) و هر اقدامی برای جلوگيری از آن نمی تواند جدا از مبارزه با جمهوری اسلامی و سياست های آن باشد.

مجموعه سياسی – فرهنگی تلاش از همه شخصيت های سياسی و فرهنگی دعوت می کند که با هدف دفاع از يکپارچگی ملت و سرزمين ايران در عين پايبندی به اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق حقوق اقليت های پيوست اعلاميه، برای گسترش آگاهی عمومی و مقابله با تبليغات جنگ طلبانه و تجزيه طلبانه و نتايج زيان اور آن برای آينده کشور و دمکراسی در ايران در هر جا و از هر سو باشد به يک پيکار ملی فرهنگی بپيوندند.

اين پيکار ارتباط به هيچ گروه و سازمانی ندارد و بنا بر ويژگی ملی خود، فرا تر از اشخاص و گروه هاست. در ميان کسانی که به اين پيکار فرهنگی می پيوندند هيچ رابطه سازمانی وجود ندارد و مسئوليت شان دربرابر يکديگر صرفا محدود به بيانيه های مشترک آنها خواهد بود. پيکار فرهنگی ما تنها به سياست های جمهوری اسلامی و موضوعاتی که به هدف ما ارتباط دارد می پردازد و متوجه هيچ فرد و گروه و دولت خاصی نيست.

شهریور
1386

http://talash-online.com/

Talashnews@hotmail.com