Wednesday, August 22, 2007

نامه به شورای حقوق بشر

نامه به شورای حقوق بشر

تاریخ : 31/5/86
شماره : 332 - 86

به نام آزادی


اعضای محترم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

احتراما

خیل گسترده مستندات موجود که مبین سیر صعودی نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران بلاخص در سال گذشته تا کنون می باشد باعث گردید تا ما فعالان حقوق بشر در ایران با نگاشتن این نامه ضمن ابراز نگرانی شدید خود از تداوم این روند تاسف آور نسبت به کم توجهی جوامع بین المللی به این مهم و پیامد فاجعه آمیز آن هشدار دهیم.

مستحضر هستید روند گسترده نقض حقوق بشر در ایران از ماه گذشته با شروع طرح سیاسی با اعدام حداقل 55 فرد به غیر از اعدام های متداول و روزمره در ایران وارد مرحله جدید گردیده است هم اکنون نیز 31 فرد دیگر در شهر های تهران ، کرمان و مشهد که شامل طرح سیاسی گشته اند بدون داشتن وکیل مدافع ، هیات منصفه و برگزاری دادگاه های علنی در آستانه دریافت و اجرای حکم اعدام قرار دارد و مستندات گواه از آن دارد که این اعدام های در راستای اهداف سیاسی با شدت ادامه خواهد داشت .

از این روی از شما به عنوان رکن اساسی حمایت از حقوق بشر در دنیا تقاضامندیم تا با توجه به شرایط نگران کننده نقض گسترده و روز افزون حقوق بشر در تمامی ابعاد آن در ایران اعم از حقوق اقلیت های قومی ، اقلیت های مذهبی ، کارگران ، دانشجویان ، زنان ، آزادی تشکلات ، افزایش سانسور و دستگیری روزنامه نگاران ، اجرای احکام سنگسار و افزایش سیاسی احکام اعدام و همینطور دستگیری و سرکوب فعالان حقوق بشری در ایران با انتخاب گروه کاری ویژه یا انتصاب مجدد مخبر ویژه آن شورا پس از بررسی فوری وضعیت حقوق بشر در ایران و برای استفاده از تمامی پتانسیل ها جهت جلوگیری از بروز حوادث فاجعه بار و غیر قابل جبران انسانی در ایران اقدام عاجل نمائید.

با احترام

فعالان حقوق بشر در ایران

Human Rights Activists in Iran
Hra.Iran@Gmail.Com