Monday, June 30, 2008

اعلامیه هیئت رهبری جبهه ملی ایران / ادیب برومند، عباس امیرانتظام، داود هرمیداس باوند، علی رشیدیاعلامیه هیئت رهبری جبهه ملی ایراندر جلسه فوق العاده هیئت رهبری جبهه ملی ایران در تاریخ 9 تیر 1387، دستورالعمل زیر به اتفاق آراء تصویب و بطور کتبی توسط رییس هیئت رهبری به مسئول روابط عمومی جبهه ملی ایران ابلاغ شد:

«در جلسه نهم تیرماه 1387 هیئت رهبری جبهه ملی ایران مصوب گردید که از این پس کلیه بیانیه ها و اعلامیه های جبهه ملی ایران، شورای مرکزی و هیئت رهبری فقط از طریق مسئول روابط عمومی با امضای رئیس هیئت رهبری و ریاست شورای مرکزی جبهه ملی ایران قابل انتشار می باشد و غیر از آن از نظر جبهه ملی ایران رسمیت و اصالت ندارد.

این مصوبه در تاریخ نهم تیرماه 1387 به آقای کورش زعیم ابلاغ گردید.»

امضاء ها: ادیب برومند، عباس امیرانتظام، داود هرمیداس باوند، علی رشیدی