Tuesday, May 13, 2008

انجمن هنر در تبعید٬ برای چهارمین سال پیاپی برگزار می کند: سه روز هنر و فرهنگ بر ضد خشونت، تبعیض، نژاد پرستی و جنگ

سه روز بر ضد خشونت٬تبعيض و نژادپرستي


انجمن هنر در تبعید٬ برای چهارمین سال پیاپی، سه روز هنر و فرهنگ برای بهتر زندگی کردن با هم (بر ضد خشونت، تبعیض، نژاد پرستی و جنگ در منطقه ی هجده و چهارده پاریس) در روزهای چهاردهم، بیست و یکم و بیست و هشتم ماه مه دو هزار و هشت، برگزار می کند. در این سه روز، کودکان با نقاشیها، شعرخوانی، نمایش فیلم و نمایشنامه های ضد خشونت، تبعیض، جنگ و نژاد پرستی شرکت می کنند و در ازای ارائه ی نقاشی، شعرخوانی یا نمایش هایشان، از سوی انجمن هنر در تبعید، بازیهای آموزشی دریافت نموده و با بازیگران سیرک به پرسش و پاسخ در باره ی این موضوعات خواهند پرداخت.