Tuesday, May 06, 2008

آخرین خبر از وضعیت احمد دانش پذیر

آخرین خبر از وضعیت
احمد دانش پذیربه گفته ی خانواده احمد دانش پذیر( الف-بیقرار) فعال و نظریه پرداز مسائل سیاسی، بازجویی های از وی به پایان رسیده و پرونده ی او به دادگاه ارسال شده است.

احمد دانش پذیر، در بهمن ماه سال گذشته در منزلش در تهران، توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت و به بند 209 زندان اوین انتقال یافت. وی که در این مدت از امکان ملاقات و تماس با خانواده اش محروم بوده است، روز گذشته موفق به دیدار با خانواده ی خود شد.

لازم به ذکر است، پس از بازداشت این فعال سیاسی، در فروردین ماه ، نیروهای امنیتی دامون دانش پذیر، فرزند وی را نیز بازداشت کرده و به مدت یک هفته در بند 209 نگهداری کردند. این در حالی است که مطابق با بخشنامه ی حقوق شهروندی" تنها شخص متهم در برابر مقامات قضایی پاسخگوست و هرگونه احضار و یا جلب بستگان وی ممنوع است.

کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر