Monday, November 19, 2007

پتیشن اَزادی عدنان حسن پور و دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی
عدنان حسن پور، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر کرد در خطر اعدام است. او بهمراه روزنامه نگار دیگر کرد، بوتیمار، در سنندج مرکز استان کردستان دستگیر و زندانی شد.

من از جامعه جهانی میخواهم که به او و دیگران دوستداران اَزادی در ایران که زندگی خود را وقف اهداف انسانی خود کرده اند کمک کنند. شما میتوانید با عدم حمایت از سیستم ترور حاکم بر ایران و خودداری از مشروعیت بخشی به اَن به تلاش ایرانیان برای برپائی یک سیستم لائیک و دموکرات کمک کنید. اگر چنین کنید و رژیم اسلامی را بعنوان نماینده مردم ایران نشناسید، به ملتی که برای اَزادی خود نبرد میکند احترام گذاشته اید.

یک رژیم تروریست که در داخل ایران جنایت میکند، به دنیای خارج نیز رحم نخواهد کرد. برای مقابله با این خطرات، حداقلی که از دنیای متمدن انتظار میرود اینست که تا رژیم اسلامی کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی را اَزاد نکرده و فعالیتهای اتمی خود را متوقف ننموده است، اَنرا تحت تحریم های هوشمندانه اقتصادی و سیاسی قرار دهند.

مخاطب پتیشن مردم دنیا هستند تا از طریق فشار بر دولتهای خود به خواست های پتیشن تحقق ببخشند.

http://mehr.org/petition_political_prisoners_hassanpour.htm

متن های امضا شده برای سازمانها، اتحادیه ها، و نهادهای غیر دولتی

و همچنین نهادهای سیاسی و مسئولان دولتی فرستاده خواهد شد.