Saturday, November 29, 2008

تلاشی دیگر برای افشای محروم بودن مردم ایران از مسلم ترین حق آنها یعنی حقوق بشر


تلاشی دیگر
برای افشای محروم بودن مردم ایران
از
مسلم ترین حق آنها
یعنی
حقوق بشر!


در این گردهمآیی متن 30 اصل پایه ای اعلامیه جهانی حقوق بشر*، که به 30 بالن کوچک سفید متصل هستند،پس از خوانده شدن به ترتیب به آسمان رها خواهند شد.

ما، ایرانیان،نیزبشریم !
ورعایت حقوق بشردر مورد ما، آرزوی ما ومانند هر شهرونددیگر دراین جهان ، مسلم ترین حق ماست!
براین حقیقت باید مجددا تاکید کرد،
که مبارزه درراه حقوق بشر وعلیه استبداد وحشی حاکم برایران ،مانند مبارزه برای مهارسود جویی بی حد ومرزدرسیستم مالی جهان، ویا تلاش برای حفظ محیط زیست،اکنون بیش از هرزمان ،برای حفظ تمدن بشری ضروری است!

بکوشیم تا جهان بداند،
که اعمالی نظیرشلاق زدن،سنگسار ،قطع دست وپا،درآوردن چشم ،اعدامهای جمعی ،اعدام کودکان وزنان ، سرکوب مداوم دگر اندیشان و...، مانند بسیاری از دیگر اعمال وقوانین جمهوری اسلامی، هیچکدام هرگز باتایید وتصویب نمایندگان واقعی و انتخاب شده از سوی مردم ایران،درآزادی کامل، نبوده است :مردمی که 80سال پیش نمایندگانشان در مجلسی که در شرایطی نسبتا آزاد انتخاب شده بود،حداکثر مجازات یک متهم به قتل زیر 18سال را 5سال زندان تعیین کرده بودند!**

اعمال این چنینی جمهوری اسلامی،در جهان، باید به نام خود او ونه به نام مردم ایران، شناخته شود !

در آستانه فرارسیدن 10دسامبر 2008، شصتمین سالروزتصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، در تجلیل از 60 سال مبارزه جهانی دراین راه ودر محکومیت 30سال نقض علنی وبی پروای حقوق بشردرایران توسط جمهوری اسلامی، برای بیست ویکمین سال متوالی گرد هم می آییم !***

آخرین نمونه این نقض علنی وبی پروا، اعدام جمعی 10 نفر،از جمله یک زن،فاطمه حقیقت پژوه 37ساله ومادر2فرزند، درزندان اوین تهران در26نوامبر2008 ونیز صدور حکم درآوردن 2چشم یک فرد درتهران است. فاطمه حقیقت پژوه بعد از7سال زندان، درروز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان اعدام شد. درصورت عدم اعتراض جدی یکی از قربانیان بعدی می تواند فرزاد کمانگر معلم هموطن کرد ما که به اعدام محکوم شده است، باشد .
محل گرد همآیی:
شهر کلن، مقابل کلیسای دم
شنبه 6 دسامبر 2008 ساعت 2وربع بعدازظهر


جمعیت دفاع اززندانیان سیاسی ایران-کلن 8 آذر 1387
*****************************************************************

* این 30 اصل به طور خلاصه عبارتند از: آزادی برابری وبرادری انسانها -ممنوعیت هر
نوع تبعیض- حق زندگی در آزادی وامنیت- ممنوعیت بردگی به هر شکل- ممنوعیت هر نوع شکنجه وفشار به هر شکل- محافظت هرفرد توسط حق وقانون- برابری در برابر قانون- حق دفاع از حقوق پایمال شده در مقابل دادگاه-ممنوعیت دستگیری واخراج بی دلیل از کشور- حق برخورداری از یک محاکمه عادلانه وعلنی در مقابل دادگاه بی طرف- اصل بربی گناه بودن هر فرد است تازمانی که عکس آن ثابت شود وداشتن حق وکیل- محفوظ بودن زندگی ومسایل خصوصی افراد وخانواده شان وممنوع بودن زدن تهمت دروغ- حق زندگی وسفردر وبه هر محل – حق پناهنده شدن- حق داشتن ویا تغییر تابعیت، وممنوعیت لغو آن- حق تشکیل داوطلبانه خانواده وبرابری زن ومرد درآن- محترم بودن حق مالکیت شخصی- آزادی انتخاب مذهب – آزادی عقیده،بیان وفکر- آزادی تجمع وتشکل- آزادی انتخاب وانتخاب شدن وداشتن رای برابر- حق داشتن امکان رشد وپیشرفت- حق داشتن کار وآزادی انتخاب شغل ودریافت حقوق برابر بایکدیگر ودفاع از منافع صنفی- حق داشتن امکان تفریح ومرخصی واستراحت ومحدود بودن ساعت کارروزانه- حق دریافت کمک در موقع ازکار افتادگی وبیکاری- حق دریافت آموزش رایگان وانتخاب رشته تحصیلی دلخواه- حق استفاده از امکانات فرهنگی وعلمی وفعال بودن در آن- لزوم برقراری قوانینی در همه کشورها که دستیابی انسانها به این حقوق را ممکن کند- لزوم احترام وپذیرش آزادی دیگران- هیچ کشور ،فرد وجامعه ای حق نقض قوانین وحقوق یاد شده را ندارد.

** مجلس فعلی جمهوری اسلامی وظیفه" قانونی" کردن کامل تمامی اعما ل سرکوب گرانه وقرون وسطایی این رژیم رااز طریق تصویب مجموعه ای به نام قانون مجازات اسلامی به عهده دارد.

*** در 10دسامبر1988 ،روز جهانی حقوق بشر، وهمزمان باقتل عام هزاران زندانی سیاسی توسط جمهوری اسلامی بیش از 2هزار ایرانی در شهر بن در یک گرد همآیی، که شاید اولین گرد هم آیی ایرانیان به مناسبت 10 دسامبر باشد، به نقض خشن حقوق بشر در ایران اعتراض کردند.از آن پس تا به ا مروز، جمعیت دفاع اززندانیان سیاسی ایران-کلن هرساله به این مناسبت اقدام به برگزاری یک گرد همآیی کرده است.
.