Tuesday, January 06, 2009

فراخوان انجمن جهانی زرتشتیان

www.w-zc.com

The World Zoroastrians Council

Conseil Mondial Zoroastriens

راه در جهان يکي است و آن راه راستي است

برای گسترش اندیشه های والای زرتشت ابرمرد ایرانی، که بخش بزرگی از فرهنگ کهن ایرانی از آن هستی یافته است، انجمن جهانی زرتشتیان در روز22 فوریه 2008 ترسایی در فرانسه بنیاد گرفت ، وکارهای قانونی آن پایان یافت، و در روزنامه ی رسمی کشور فرانسه در ماه مارس 2008 با شماره 1737 برای آگاهی همگان به چاپ رسید.

بنیاد گذاران این انجمن از همه ی فرزانگانی که به ایران زمین ،فرهنگ کهن ایرانی و آیین بهی، مهر می ورزند، فراخوانی می کند که در این کار بزرگ، که همانا گسترش هرچه بیشتر اندیشه های انسانی زرتشت می باشد، با این انجمن همیاری وهمکاری کنند، تا این انجمن جهانی بتواند همان گونه که شایسته ی نام آن می باشد، همگان و به ویژه جوانان پارسی زبانی را که به آیین نیاکان خویش دلبستگی دارند وشناسه ی خود را در آن جستجو می کنند، با اندیشه های زرتشت و فرهنگ والای ایران زمین آشنا نماید.

آرمانهای انجمن جهانی زرتشتیان:

* پژوهش و شناخت ارزش های فرهنگ کهن ایران زمین و اندیشه های فرزانی زرتشت.
* گسترش آگاهی مردم جهان، از فرهنگ خرد گرای ایران و آموزش ها و جهان بینی زرتشت.
* هم آهنگی کوشش های گوناگون دوستداران فرهنگ ایران واندیشه های زرتشت در جهان.

هموندی برای همگان رایگان می باشد.

مدیر انجمن جهانی زرتشتیان

فرامرز دادرس

شماره نمابر انجمن در فر انسه
33-(0) 8 26 70 94 37
Fax en France

شماره نمابر انجمن در آمریکا
1- 831-603-2896
Fax in USA

E-mail: contact@w-zc.com