Sunday, September 14, 2008

به کمپین دفاع از حق پناهندگى رعنا کريم زاده بپیوندید

سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى ـ سوئِد
http://c-karimzadeh.blogspot.com/

campaign to defend the refugee right of rana karimzadeh
دفاع از
حق پناهندگى رعنا کريم زاده

رعنا کريم زاده پنج سال پيش به همراه دو دختر خود از ايران گريخت. در دو سال اخير مسئول واحد استکهلم سازمان پناهندگان ايرانى بوده است. او چهره شناخته شده در اعتراضات عليه جمهورى اسلامى است. او چهره فعال سالها اعتراض در دفاع از حقوق پناهجويان در سوئد بوده و از فعالين شناخته شده در دفاع از حقوق زنان عليه قوانين و فرهنگ و سرکوب مذهبى و اسلامى است.
رعنا کريم زاده سرپرستى دو دختر ١۵ و ده ساله خود را نيز بعهده دارد.

از همه فعالين دفاع از حقوق پناهندگى، از همه نهادها و جريانات سياسى عليه جمهورى اسلامى و در دفاع از حقوق زن ميخواهيم که ما را در حرکت اعتراضى خود، عليه سياستهاى ضد پناهندگى در سوئد، و در دفاع از زندگى و امنيت رعنا کريم زاده يارى رسانند.


به کمپین دفاع از حق پناهندگى رعنا کريم زاده بپیوندید
http://c-karimzadeh.blogspot.com/
طومار حمایت ار رعنا کریم زاده را امضا کنید