Wednesday, October 17, 2007

اعلامیه حزب مشروطه ایران

یک شکست دیگر در انتظار ایرانکنفرانس سران کشور های کرانه ای دریای خزر نمی توانست در موقعیتی ضعیف تر از این برای ایران برگزار شود. جمهوری اسلامی در تهدید تحریم های اقتصادی بیشتر و احتمال حمله نظامی امریکا بیش از پیش وابسته و نیازمند روسیه است، و روسیه در رقابتی که در کشور های آسیای مرکزی با امریکا دارد فرصتی یافته است که به هزینه ایران دل آنها را به دست آورد. گفتگو ها درباره تقسیم دریای خزر که به احتمال بسیاردراین کنفرانس انجام خواهد گرفت جز کوتاه تر کردن دست ایران نتیجه ای نمی تواند داشته باشد. جمهوری اسلامی تاب پایداری در برابر روسیه ندارد و روسها تا کنون نشان داده اند که هر امتیازی لازم داشته باشند از یک رژیم ناتوان و منفور می گیرند.

از میان رفتن اتحاد شوروی که به همسایگی دویست ساله ایران و روسیه پایان داد ایران را از لعنت آن همسایگی آزاد کرد. روسیه در دوران پیش و پس از انقلاب کمونیستی بزرگ ترین دشمن استقلال و تمامیت ایران بود و تجاوزات روسها به ایران از آغاز سده نوزدهم تا نیمه سده بیستم از شماره بیرون است. فروپاشی امپراتوری کمونیستی روسی ما را از آن خطر همیشه حاضر آزاد کرد. ولی آن رویداد در زمان جمهوری اسلامی بود و ایران نه تنها نتوانست از امکانات گسترده ای که برای گسترش مناسبات با سرزمین های آسیای مرکزی و قفقاز پدید آمده بود بهره ای بگیرد بلکه به دلیل برنامه تسلیحات اتمی بیش از گذشته وابسته روسیه شد و به امتیاز دادن افتاد.

با آنکه در شرایط کنونی موازنه نیرو ها هیچ خوشبینی به آینده ایران در دریای خزر نمی توان داشت اعتراض هر چه گسترده تر مردم به امتیازاتی که رژیم آماده است به پشتیبانان خارجی خود بدهد تنها واکنش درست همه ایرانیان دلسوز خواهد بود.

پاينده ايران
زنده باد ملت ايران
حزب مشروطه ايران


Tuesday, October 16, 2007

بيانيه حزب پان ايرانيست:کوتاه آمدن از حق 50 درصدی ملت ایران

در دریای مازندران

خیانت آشکاری است

که قابل بخشایش نخواهد بود.

هم میهن

در خبرها است که سران کشورهای حاشیه دریای مازندران بزودی در تهران جلسه ای خواهند داشت، حزب پان ایرانیست شدیدا هشدار می دهد که ملت ایران و تاریخ ایران هرگز قبول نخواهند کرد که با هر توجیه و استنادی حق 50 درصدی ملت ایران در دریای مازندران حتی یک درصد کاهش یابد و گذشت از این حق 50 درصدی تاریخی را خیانت آشکار و غیر قابل بخشش به حقوق ژئوپولتیک ایران و به خطر انداختن منافع حیاتی ملت ایران در منطقه می داند و امضاء کنندگان چنان قراردادهایی را مقدمین علیه امنیت ملی ایران می شناسد.

پاینده ایران

حزب پان ایرانیست


جستاری در همین ارتباط از دکتر ابراهیم میرانی

http://ahangekhon.blogfa.com/post-101.aspx

Saturday, October 13, 2007

تظاهرات اعتراضي (( نهضت فوتبال)) 22 مهر 1386

دعوت به
تظاهرات اعتراضي
(( نهضت فوتبال)) 22 مهر
1386

هموطنان
ايرانيان بستوه آمده وسرشارنفرت ازحكومت آخوندهاي دزد و جنايتكار،

درشرايط كنوني كه ملايان درصددند تا بهر طريق ممكن ولو با حراج ثروتهاي ملي و به تاراج دادن منايع نسلهاي آينده حتي حدود وثغور درياها منجمله منابع درياي مازندران را به اربا بان خدا ناشنا س خود، ماندگاري وبقاي ننگين خود را تضمين نمايند،
درشرايطي كه پاسخ هرگونه اعتراضي ولو مسالمت آميز شكنجه وزندان واعدام وارتداد محسوب ميشود، وهرمبارزي بمسلخ فرستاده ميشود،
درشرايطي كه دانشگاه جولانگاه مشتي دانشجوي بسيجي وانصاري و سرسپرده شده،، ودانشجويان حقيقي اين مرزوبوم ازتمامي حقوق قانوني وانساني وصنفي محروم شده وميشوند، وهر روز شاهد تعليق واخراج استادان و دانشجويان ازدانشگاهها بجرم آزادي خواهي وعدالت طلبي وحقگوئي هستيم،
ودردوراني كه احمدي نزاد با حمايت همه جانبه رهبر وديگرسردمداران رزيم يكه تازميدان شده وجنگ زرگري بين آقايان به بازيهاي روز بدل گرديده،
درصورتيكه همه شان سروته يك كرباسند وهيچ تفا وتي بين اين با آن، وهيچ فرقي بين احمدي نژاد با خاتمي، يا محسني ازه اي با هاشمي رفسنجاني، وهيچ وجه تما يزي بين حداد عادل با كروبي، وووووووووو نيست،
بي قا نوني وچپا ول، هرج ومرج اقتصادي، وگرانيهاي كمرشكن درمملكت بيداد ميكند،
ودرموقعيكه همه ملايان به بها نه ادامه فعالينهاي هسته اي دارند برطبل جنگ ميكوبند، تا جا ئيكه صداي صفيرموشكها وبمبها را درتصورات ما زنده ميكند،
با يد كه بخود بيا ئيم وتا قبل ازبروزفاجعه واينكه مملكت به نا بودي كامل سوق داده شود،، با حركتي منسجم وملي وسراسري ازنا بودي كشورجلوگيري نمائيم.

بهمين دليل است كه بخشها ئي ازجامعه مبارزان داخلي، با تفكرات واند يشه هاي متفا وت وبا اعتقاد راسخ به برقراري يك حكومت سكولار، وحكومتي مبتني برآراء ملت برآن شده اند تا ازهرفرصت مناسبي براي نيل به اين هدف مقد س و بمنظور يك رويا روئي مسالمت آميزاعتراضي بمنظورعقب راندن حكومت اسلامي ومحترم شمردن حقوق ملت ايران سود برده ،، وصداي اعتراض خودازمظالم اين حكومت را بگوش جهانيان برساند.
روزيكشنبه 22/7/86 يكي ازآن فرصتهاي طلائي است كه ميتواند ما ايرانيان،، يا حداقل شهروندان تهراني را دركنارهم قراردهد.

روزيكشنبه روزيست كه دو تيم فوتبال مطرح كشور،، يعني ((استقلال و پرسپوليس)) كه همواره ازبيشترين حجم وتعداد تماشاگربرخوداربوده وهستند دراستاديوم آزادي طي مسابقه اي رو در روي يكديگر قرارخواهند گرفت. تجربه نشان داده است كه مسا بقه اين دوتيم همواره موجبات هراس رزيم منفوراسلامي ازمردم را درپي داشته و هميشه تلاش داشته است كه تا حد ممكن مسابقه بين اين دوتيم هرگز برگزار نشود. چرا كه ازحضوريكصد هزارايراني خشمگين وبيزارازحكومت آخوندي دريك مكان وحشت زده وهراسناك است.

پس بيا ئيم روز يكشنبه 22/7/86 را به يك روز همبستگي ملي براي جنگيدن بارزيم بد ل نما ئيم. بيائيم ضمن حضوردراستاد يوم از طرفندهاي رزيم پيشگيري نموده وبعد ازاتمام با زي اين همبستگي وموج اعتراضي مان را ازاستاد يوم آزادي بخيا با نهاي تهران، خصوصا" خيا بان آزادي تا ميدان انقلاب گسترش داده ونفرت خود ازاين رزيم را درمعرض ديد ملايان ازيكسو وجهانيان ازسوي ديگر قراردهيم.

بگذاريد تا ولاد يمير پوتين مفت خور،، و حامي دروغين ملا يا ن درما نده دريا بد كه هرقرارداد وپيماني كه بين جمهوري اسلامي واو يا د يگررهبران جهان منعقد گردد ازمنظرملت ايران مردود و درايران آزاد و رها شده فردا از لوث وجود آخوندها كمترين ارزشي نخواهد داشت.

وعده د يدار ما تهرانيها وديگر هموطنان،، يكشنبه 22/7/86 ساعت 30 / 3 بعدازظهر دراستا د يوم آزادي وا طرا ف، وپس ازآن درخيا بان آزادي تا ميدان انقلاب ودر صورت امكان فراترازاين مسيرها.
لطفا" درانتشا رگسترده تراين فراخوان مبارزين را ياري كنيد. با سپا س

بخشهائي ائتلافي و همسواز مبارزين
تهران – ايران

Thursday, October 11, 2007

به اعدام ها پایان دهیدا


اعلامیه حزب مشروطه ایران

به اعدام ها پایان دهیداروز جهانی لغو مجازات اعدام فرصت دیگری است برای جلب توجه جهانیان به جنایاتی که به نام قانون در ایران انجام می گیرد. به موجب آمار رسمی اعدام های گزارش شده در جهان در سال گذشته جمهوری اسلامی با فاصله کمی پس از چین، با جمعیتی بیش از شانزده برابر ایران، بزرگ ترین رقم اعدامی ها را داشته است. در میان کسانی که به دست رژيم اسلامی اعدام شده اند تعدادی نوجوانان قرار دارند که در وحشی ترین حکومت ها نیز به چنین کیفری نمی رسند.
اعدام حتی در قانونی ترین حکومت ها و به حکم آزاد ترین دادگاه ها نیز عملی غیر انسانی است. هیچ مرجعی حق ندارد زندگی را از کسی بگیرد. در حکومتی مانند جمهوری اسلامی که هر آخوندی به استناد قوانین قرون وسطائی خود حق هر تجاوز و جنایتی می دهد، اعدام، غیر انسانی تر از هر جای دیگر است. حکومتی که زندگی را بر مردم تنگ کرده است به خود حق می دهد به کمترین بهانه هر که را مزاحم خود تشخیص می دهد از زندگی محروم سازد.
بالا گرفتن جرائم خشونت بار در ایران فراورده مستقیم حکومتی است که خشونت را مانند هوا تنفس می کند. اعدام های بی شمار بیش از هر چیز به خشونتی که جامعه ما را بر می دارد دامن می زند. حزب مشروطه ایران از همان اوایل فعالیت خود از لغو کیفر اعدام به عنوان نخستین اقدام برای پایان دادن به فرهنگ خشونت دفاع کرده است. ما با همه نیرو پشتیبان مبارزه جهانی برای پایان دادن به کیفر اعدام هستیم.

پاينده ايران
زنده باد ملت ايران
حزب مشروطه ايران


Wednesday, October 10, 2007

اعلام آمادگی برای شهادت دادن در دادگاه

اعلام آمادگی برای شهادت دادن در دادگاه،
برای بازگشایی پرونده
جلاد صیاد شیرازی،
لاجوردی جنایتکار
و دیگر سردمداران رژیم جمهوری اسلامی


ما تعدادی از زندانیان سیاسی سابق که هر کدام به نحوی از سیاهچالهای اوین، قزل حصار، گوهردشت و سایر زندانهای ایران جان بدر برده ایم، به همراه تعدادی از هنرمندان، نویسندگان و فعالان سیاسی آمادگی خود را برای شهادت دادن در هر دادگاهی- چه در فرانسه و چه در اقصی نقاط دنیا - که پرونده ی جلاد صیاد شیرازی، لاجوردی جنایتکار و یا هر یک از دیگر دژخیمان رژیم را بگشاید، اعلام می کنیم.

هر کدام از ما شاهدان زنده ای هستیم از ظلم و جنایت این رژیم و دست اندرکاران ضد بشری اش. به این ترتیب از تمام خانواده ها، زندانیان سیاسی سابق، هنرمندان و ایرانیان شریفی که هر کدام به نحوی مورد ظلم و ستم این رژیم قرار گرفته اند دعوت می کنیم که آمادگی خود را برای شهادت دادن در این دادگاهها اعلام کنند. تا اگر سردمداران رژیم ریگی به کفش ندارند به میدان بیایند تا ببینیم چه کسی در یک دادگاه بی طرف برنده خواهد شد.

به امید روزی که با تلاش تک تک ما تمامی سردمداران رژیم جمهوری اسلامی در دادگاه های بین المللی محاکمه شوند.

atefehm@hotmail.com

امضا کنندگان به ترتیب حروف الفبا :

لیست 1
1- عاطفه اقبال زندانی سیاسی سابق
2- جمشید پیمان شاعر و نویسنده
3- ملیحه حسینی زندانی سیاسی سابق
4- الیاس خادمی فعال سیاسی
5- مهدی رضوی نویسنده
6- زهره زنجانی زندانی سیاسی سابق
7- نرگس شایسته زندانی سیاسی سابق
8- محمد شمس موسیقیدان و رهبر ارکستر
9- مهرداد فراهانی زندانی سیاسی سابق
10- ستار لقایی روزنامه نگار و نویسنده
11- یدی لرستانی نویسنده
12- منوچهر مرعشی نویسنده
13- علی معصومی تاریخ نگار و نویسنده
14- اسماعیل یغمایی شاعر و نویسنده

لیست 2
15- علی آیراملو زندانی سیاسی سابق
16- علی اصغر بهروزیان نویسنده، مترجم
17- رضا برگ بیدی زندانی سیاسی سابق، نویسنده
18- سارا حافظ زندانی سیاسی سابق
19- عمید حافظ معلم و نویسنده
20- مسعود خواجه حالی پزشک، زندانی سیاسی سابق
21- علی دوستکام فعال سیاسی
22- کیانوش رشیدی ژورنالیست، نقاش
23- محمد طحانی زندانی سیاسی سابق
24- حسین عبدی فعال سیاسی
25- جمال فراهانی فعال سیاسی
26- حسین کریمی فعال سیاسی
27- فریده کحالی زندانی سیاسی سابق
28- تورج محمدی فعال سیاسی
29- مهرداد نیکزاد ژورنالیست، فعال سیاسی
30- قدیر هاشم زاده فعال سیاسی
31- مهرداد هرسینی نویسنده

لیست 3
32 – اسد احمدی زندانی سیاسی سابق، دانشجوی پزشکی
33- سعید اطلس نویسنده
34- محمد حسین توتونچیان زندانی سیاسی سابق
35- سعید توتونچیان زندانی سیاسی سابق
36- احسان توتوچیان زندانی سیاسی سابق
37- حسین حسینی زندانی سیاسی سابق، نویسنده
38- جواد شفایی زندانی سیاسی سابق
39- زهرا سادات معینی زندانی سیاسی سابق
40 - امین نامداری زندانی سیاسی سابق
41 - نادر نوری دیپلمات سابق ایران
42 - سیمین نوری مسئول انجمن زنان ایرانی

لیست 4
43 - مصطفی احمدی زندانی سیاسی سابق
44 - مصیب جلالی زندانی سیاسی سابق
48 – پروین رجبی فعال سیاسی
49 – فرحناز رسولی فعال سیاسی
50 - حسن ریوندی زندانی سیاسی سابق، مددکار اجتماعی
51 - ابوالفتح فروزنده جو زندانی سیاسی قبلی
52 - عزیز فولاد وند دکتر جامعه شناس، مترجم،
53 - فریده گیویان فعال سیاسی
54 - محمد رضا ماسالی زندانی سیاسی سابق
55 - علی میرشاه قاسمی فعال سیاسی
56 - جلال مظاهری فعال سیاسی
57 - شیرین نریمان زندانی سیاسی سابق

لیست 5
58- جمشید ادهمی زندانی سیاسی سابق
59- فریدون دادجو زندانی سیاسی سابق
60- مریم زاهد فعال سیاسی
61- سارا شاه محمدی زندانی سیاسی سابق
62- بهرام صادقی زندانی سیاسی سابق
63- علیرضا فلاحی زندانی سیاسی سابق
64- علیرضا قلی پور تمرین پناهنده سیاسی
65- زهره محسنی پور زندانی سیاسی سابق
66- علی موسوی زندانی سیاسی سابق
67- زهره محسنی پور زندانی سیاسی سابق

کمپین سراسری لغو مجازات اعدام در ایران


October 10th, World Day Against the Death Penalty

دهم اکتبر، روز جهانی لغو اعدامInternational Campaign

Stop Execution in Iran

کمپین سراسری

لغو مجازات اعدام در ایران


www.stopexecution.net stopexecution@gmail.com
Stop Capital Punishment

Capital Punishment is an inhuman retribution and contributes to the vain circle of violence and retaliation within society. So far, no country in the world has shown signs of decrease in crime by enforcing capital punishment, especially when totalitarian regimes use execution as a legitimate means to oppress, diminish and murder their opponents and opposition groups. On the other hand, psychological side-effects of executions, in short and long terms, are damaging to the victims’ survivors as well as to the executers of the punishments. Add to this the fact that execution reduces society’s sensitivity against violence and violent behavior. For the foundations of a civil society, for democracy and establishment of human rights, to respect the rights and the safety of alternative and freethinkers and to promote a non-violence culture, the omission of capital punishment is the first and foremost step.

We, the undersigned of this statement, may have different political, social and cultural believes and objectives, but we all have come to agree on one point, and that is, the importance of abolishment of capital punishment for the sake of Iranian society.

We urge everyone to get involved actively in a wide spread war against capital punishment in Iran and help achieve this national goal through joined efforts of all Iranians.مجازات اعدام، مجازاتی غیر انسانی است و به دور باطل خشونت و انتقام در جامعه دامن میزند. مجازات اعدام در هیچ کشوری تاکنون باعث کاهش میزان جرم و جنایت نشده و به خصوص در کشورهای دیکتاتوری حربه ای قانونی و وسیله سرکوب و قتل مخالفان و دگراندیشان است. از سویی عوارض روانی مجازات اعدام در کوتاه و دراز مدت هم بر بازماندگان قربانیان و هم آنها که مجازات را اجرا می کنند مخرب است و از سویی دیگر از جامعه نسبت به خشونت و رفتار خشن حساسیت زدایی می کند. برای بنیاد جامعه مدنی، دموکراسی و نهادینه کردن حقوق بشر، احترام و امنیت برای دگراندیشان و تبلیغ فرهنگی خشونت پرهیز، لغو مجازات اعدام در ایران یکی از گام های اولین و پایه ای است.

ما امضاکنندگان این اعلامیه باورهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی متفاوتی داریم اما در یک هدف مهم و اساسی به اشتراک نظر رسیده ایم و آن اهمیت لغو مجازات اعدام برای جامعه ایران است.

ما از همه مردم می خواهیم فعالانه در کارزاری گسترده برای لغو مجازات اعدام در ایران شرکت کنند و با همبستگی خود به این خواسته ملی جامه عمل بپوشانند.
مجازات اعدام را لغو کنید Stop Capital Punishment


----------------------------------------------------

Name (Optional)

نام (اختیاری)

Email (Required)

آدرس ایمیل (لازم)

*

Country (Required)

کشور (لازم)

*

Comment (Optional)

نظر (اختیاری)

Your Organization Name and your Contact Information (Optional)

نام سازمان تان و اینکه چگونه با شما تماس بگیریم (اختیاری)


Tuesday, October 09, 2007

از کارگران اعتصابی در خوزستان حمایت کنید

از کارگران اعتصابی در خوزستان حمایت کنید

بدینوسیله از هم میهنان و مبارزین گرامی دعوت میشود برای حمایت از کارگران و کارکنان نیشکر هفت تپه و کارخانجات کاغذ پارس و کشت وصنعت کارون که برای دستیابی به حقوق انسانی و کارگری خود قیام کرده اند دادنامه موجود در لینک زیر را که مستقیما به سازمانهای حقوق بشری و عفو بین الملل ارسال خواهد شد را امضا فرمایید

برای امضا اینجا کلیک کنید

Monday, October 08, 2007

کانون سخن / شب شعرخوانی و گفتگو

کانون سخن
.......................


شهروز رشید
شاعر و نویسنده مقیم المان--مولف کتابهای متعدد


شیدا محمدی
شاعر نویسنده و روزنامه نگار
مولف "مهتاب دلش را گشود...بانو" و افسانه بابا لیلا"


زمان: دوشنبه هشتم اکتبر۲۰۰۷ میلادی ، ساعت ۷ بعد از ظهر
مکان: کلرادو سنتر، سانتا مونیکا

Colorado Center Community Room

2500 Broadway

حمایت از رئیس دانشگاه کلمبیا

گروه تلاش برای نهادینه شدن حقوق بشر در ایران

(مهر ایران)

اَقای بالینجر رئیس دانشگاه کلمبیا که به احمدی نژاد گفت: " شما نمایش گر یک دیکتاتور ناچیز هستید" و نقض حقوق بشر توسط رژیم اسلامی در ایران را افشا کرد، مورد حمله ای بیرحمانه قرار گرفته است.

تمامی گروه ها و افراد لابی گری که برای ارتباط بدون قید و شرط بین امریکا ( در واقع کمپانیهائی نظیر هالی برتون، جنرال الکتریک و غیره) و رژیم اسلامی تلاش میکنند، همراه با پاره ای از به اصطلاح گروه ها و افراد "مترقی" که احمدی نژاد را یک ضد امپریالیست میدانند و به این عنوان از او دفاع میکنند، با هم متحد شده و همه امکانات خود را برای مسخره کردن و بی اعتبار نمودن اَقای بالینجر بکار گرفته اند.

ایرانیانی که خواهان یک سیستم سکولار دموکراتیک هستند باید با این واپس گرایان که بدون هیچ توجهی به نقض حقوق بشر در ایران توجیه گر یک دیکتاتوری مذهبی هستند مقابله کنند.

ما قضاوت گر مواضع اَقای بالینگر در همه موارد نیستیم ولی اَنچه که او در مورد احمدی نژاد کرد و گرفت درست بود.

لطفا این پتیشن را امضا کنید و از او که شجاعانه فشار لابی گران و معذرت خواهان رژیم را نادیده گرفت و حقیقت را گفت دفاع کنید.


PETITION:

Defend Mr. Bollinger, the President of Columbia University, Against IRI's Lobby groups and Individuals

http://mehr.org/Bollinger.htmDear Mr. Bollinger:

I commend your courageous act of exposing the human rights violation of the Islamic Regime in Iran (IRI). You showed that you are a man of principle and I hope this will give an awakening message to some academics and academia that have become greatly influenced by the IRI’s lobby groups and individuals.

Your remarks have apparently annoyed the lobby groups and individuals but I can assure you that you have found many admirers and friends among the freedom loving Iranians.


Friday, October 05, 2007

خانه دمکراسی و حقوق بشر (برلین) : گفتگو با دکتر ناصر زرافشان ا

گفتگو با
دکتر ناصر زرافشان
برنده مدال حقوق بشر قضات آلمان

خانه دمکراسی و حقوق بشر

زمان: 7 اکتبر2007 ساعت 17
مکان: خانه دمکراسی و حقوق بشر


Haus der Demokratie und Menschenrechte
Telefon 030.2043506,
Greifswalder Straße 4, 10405

هشدار و فراخوان۱۰ اکتبرروز جهانی مبارزه برای لغو مجازات اعدام

به مناسبت

۱۰ اکتبرروز جهانی مبارزه برای لغو مجازات اعدام!

هشدار: جنون جمهوری اسلامی در اعدام اوج گرفته است !

جمهوری اسلامی ایران ، سالهاست که ازلحاظ تعداد اعدامها بعداز چین، دربین ۶۴ کشور جهان که هنوز مجازات اعدام در آنها اجرا میشود، رتبه دوم رادارد. تنها در ۸ ماهه اول سال جاری میلادی بیش از١۵۳نفر در ایران اعدام شدند. بر اساس گزارش سازمان عفو بين الملل رژیم جمهو ری اسلامی ایران امروزﺒا ۲۲۰ اعدام رکورد سال قبل، یعنی ۱۷۷اعدام، را پشت سرگذاشته است. این اعدام ها تحت عناوین مختلف از جمله "تجاوز"، "همجنسگرائی"، "اقدام علیه امنیت ملی" و غیره صورت می گیرد.

در طی ۲۸ سال اخیر همواره مجازات اعدام و اعدام های دسته جمعی زندانیان سیاسی در دستور کار رژیم قرار داشته و در دهه ۶۰ و در تابستان ۶۷ هزاران زندانی سیاسی بطور جمعی اعدام شده اند که هنوزافکار عمومی جهان ابعاد گسترده آن بی اطلاع است.

آمار کسانی که در ایران در معرض اعدام ، سنگسار و شکنجه قرار دارند:

- هم اکنون ۷١ نوجوان که درزمان وقوع جرم زیر ١۸سال ﺒﻮﺪﻧﺪ، در انتظار اجرای حکم اعدام هستند،( طبق آمار دولتی ایران از سال ۲۰۰۴ تا ماه مه امسال ۱۶ کودک و نوجوان در ایران اعدام شدند)،
ـ
تنها در سال جاری ۱۸۱ نفر محکوم به اعدام شده اند و طبق آمار خود رژیم بیش از ۴۰ زندانی سیاسی محکوم به اعدام در زندان به سر می برند،
- حکم سنگسار یک مرد در تاکستان به اجرا در آمده اﺴﺖ،
-۸ زن محکوم به سنگسار در انتظار اجرای حکم هستند،
-اعضای بدن۵ نفربر اساس قانون مجازات اسلامی قطع گردیده است.

اما متاسفانه درسطح افکار عمومی جهان تاکنون واکنش جدی به اعدام های اخیروحبس وزندان دگراندیشان و فعالین سیاسی اجتماعی انجام نشده است .عکس هائی که از اعدام های علنی و جمعی (مثلا ۲١ نفر در یک روز)، منتشرشده است ، خشم هر انسان آزاده ای را بر می انگیزد. تاسف بارتر شرکت مردم و حتی کودکان در این اعدام ها بعنوان تماشاچی است. تا زمانی که جامعه با سیستم زندان، شکنجه و مجازات اعدام تعیین تکلیف قطعی نکند، دست دولت را در اعمال خشونت باز خواهد گذاشت.

۱۰ اکتبر، روز جهانی مبارزه برای لغو مجازات اعدام فرصت مناسبی است تا هر چه بیشتر رژیم جمهوری اسلامی ایران را نزد افکار عمومی جهان به خاطر اجرای روز افزون حکم اعدام یعنی "سلب حق زندگی" از انسا نها افشا کنیم، و نگذاریم تا رژیم جمهوری اسلامی ایران بار دیگر تدارک تابستان ۶۷ دیگری را بیند.


ما از تمامی مدافعين حقوق بشرمی خواهیم که به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام با حرکات نمادین گرد هم آئیم و به مجازات اعدام در ایران و در جهان اعتراض کنیم.

چهارشنبه ، ۱۰ اکتبر۲۰۰۷، ساعت ۱۶

S-Bhf - Potsdamer Platz

کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران(برلن) kupg_iran@yahoo.de

گروه همبستگی با جنبش کارگری (برلن) solidarity_vahed@yahoo.deگروه

کانون پناهندگان سیاسی ایران (برلن) vereiniranischerfluechtlingegmx.de

جامعه بین المللی حقوق بشر آلمان vorstand@ilmr.org

Monday, October 01, 2007

محکومیت رژیم اسلامی دردادگاه فدرال امریکا بعلت شکنجه


گروه تلاش برای نهادینه شدن حقوق بشر در ایران

(مهر ایران)

واقعه ای تاریخی:

محکومیت رژیم اسلامی دردادگاه فدرال امریکا بعلت شکنجه


مهر ایران شادمان است که میتواند خبر محکومیت رژیم اسلامی را اعلام کند. قاضی دادگاه فدرال امریکا که در تاریخ ۲ فوریه ۲۰۰۷ مسئول محاکمه رژیم اسلامی در دادگاه فدرال امریکا در واشنگتن بود، سر انجام رای خود را بر علیه رژیم اسلامی ایران، وزارت امنیت و اطلاعات کشور و سپاه پاسداران بعلت شکنجه اَقای حسین نیکبین صادر کرد.

این یک واقعه تاریخی است و برای اولین بار در تاریخ است که رژیمی که در قدرت است بعلت شکنجه محکوم میشود. نوع شکایت به دلیل عدم امکان طرح اَن به صورت جنائی رژیم اسلامی را مجبور به پرداخت غرامت مالی کرده است. جزئیات بیشتر در متن انگلیسی اَمده است.

جدا از شکل شکایت و نوع مجازات، آنچه بسیار حیاتی است اینست که این محکومیت هر چه بیشتر بر عدم مشروعیت رژیم اسلامی صحه میگذارد و برای ایرانیان اَزاده این امکان را بیش از بیش فراهم میکند که با توسل به مردم دنیا بتوانند تحریم هوشمندانه و قطع رابطه با رژیمی جنایتکار و تروریست را عملی کرده و شرط اَزادی زندانیان سیاسی و رعایت کامل حقوق بشر را پیش شرط هر نوع ارتباطی با رژیم اسلامی قرار دهند.

مهر ایران که سبب ساز طرح اعلام جرم شد و دبیر اَن محمد پروین بعنوان متخصص، در مورد ساختار حکومت در رژیم اسلامی، قانون اساسی و ملحقات اَن و نقض حقوق بشر در دادگاه فدرال شهادت داد، کماکان کار عدالت خواهی را ادامه خواهد داد. مشکلات جدیدی را که بر سر این راه وجود دارد در اَینده ای نزدیک با شما در میان خواهیم گذاشت.


ِMEHR

P.O. Box 2037

P.V.P., CA 90274

Tel: (310) 377-4590 ; Fax: (310) 377-3103

E-Mail: mehr@mehr.org ; URL: http://mehr.org

اعلام آمادگی برای شهادت دادن در دادگاه، برای بازگشایی پرونده جلاد صیاد شیرازی، لاجوردی جنایتکار و دیگر سردمداران رژیم جمهوری اسلامی

اعلام آمادگی برای شهادت دادن در دادگاه،
برای بازگشایی پرونده جلاد صیاد شیرازی، لاجوردی جنایتکار
و دیگر سردمداران رژیم جمهوری اسلامی


ما تعدادی از زندانیان سیاسی سابق که هر کدام به نحوی از سیاهچالهای اوین، قزل حصار، گوهردشت و سایر زندانهای ایران جان بدر برده ایم، به همراه تعدادی از هنرمندان، نویسندگان و فعالان سیاسی آمادگی خود را برای شهادت دادن در هر دادگاهی- چه در فرانسه و چه در اقصی نقاط دنیا - که پرونده ی جلاد صیاد شیرازی، لاجوردی جنایتکار و یا هر یک از دیگر دژخیمان رژیم را بگشاید، اعلام می کنیم.

هر کدام از ما شاهدان زنده ای هستیم از ظلم و جنایت این رژیم و دست اندرکاران ضد بشری اش. به این ترتیب از تمام خانواده ها، زندانیان سیاسی سابق، هنرمندان و ایرانیان شریفی که هر کدام به نحوی مورد ظلم و ستم این رژیم قرار گرفته اند دعوت می کنیم که آمادگی خود را برای شهادت دادن در این دادگاهها اعلام کنند. تا اگر سردمداران رژیم ریگی به کفش ندارند به میدان بیایند تا ببینیم چه کسی در یک دادگاه بی طرف برنده خواهد شد.

به امید روزی که با تلاش تک تک ما تمامی سردمداران رژیم جمهوری اسلامی در دادگاه های بین المللی محاکمه شوند.

شنبه 22 سپتامبر 2007

اعلام آمادگی و حمایت خود را به ایمیل زیر بفرستید :

atefehm@hotmail.com

امضا کنندگان به ترتیب حروف الفبا


1- عاطفه اقبال
2- جمشید پیمان
3- ملیحه حسینی
4- الیاس خادمی
5- مهدی رضوی
6- زهره زنجانی
7- نرگس شایسته
8- محمد شمس
9- مهرداد فراهانی
10- ستار لقایی
11- یدی لرستانی
12- منوچهر مرعشی
13- علی معصومی
14- اسماعیل یغمایی

لیست 2
15- علی آیراملو
16- علی اصغر بهروزیان
17- رضا برگ بیدی
18- سارا حافظ
19- عمید حافظ
20- مسعود خواجه حالی
21- علی دوستکام
22- کیانوش رشیدی
23- محمد طحانی
24- حسین عبدی
25- جمال فراهانی
26- حسین کریمی
27- فریده کحالی
28- تورج محمدی
29- مهرداد نیکزاد
30- قدیر هاشم زاده
31- مهرداد هرسینی

لیست 3
32 – اسد احمدی
33- سعید اطلس
34- محمد حسین توتونچیان
35- سعید توتونچیان
36- احسان توتوچیان
37- حسین حسینی
38- جواد شفایی
39- زهرا سادات معینی
40 - امین نامداری
41 - نادر نوری
42 - سیمین نوری

لیست 4
43 - مصطفی احمدی
44 - محمد رضا ماسالی
45 - علی میرشاه قاسمی
46 - جلال مظاهری
47 - شیرین نریمان


atefehm@hotmail.com

مجاهدين از هر دادگاه بيطرف بين المللي براي بازگشايي پرونده صياد شيرازي بغايت استقبال مي كنند

مجاهدين از هر دادگاه بيطرف بين المللي
براي بازگشايي پرونده صياد شيرازي بغايت استقبال مي کنند

مسئول اول سازمان مجاهدين خلق ايران, خانم صديقه حسيني اعلام كرد :
مجاهدين از هر دادگاه بيطرف بين المللي در فرانسه و هر كشور اروپايي ديگر براي بازگشايي پرونده سرلشگر بسيجي صياد شيرازي, قاتل مجاهدين در عمليات فروغ جاويدان , جلاد مردم كردستان, عامل تصفيه و اعدام پرسنل مردمي ارتش و جانشين رئيس ستاد كل قواي مسلح فاشيسم مذهبي حاكم بر ايران, بغايت استقبال ميكنند.
مسئول اول سازمان مجاهدين خلق ايران افزود: بازگشايي پرونده جلاد مجاهدان و مردم كردستان لازم است اما كافي نيست. مجاهدين پرونده لاجوردي و بيت العنكبوت خامنه اي و پرونده قتل عام زندانيان سياسي و 450 فقره عمليات تروريستي رژيم ولايت فقيه در خارج از ايران تا سال 2002 و بويژه 150فقره عمليات تروريستي اين رژيم در عراق عليه مجاهدين را هم به اين دادگاه مي افزايند. همچنين جنايتهاي جنگي رژيم شامل پرتاب 77موشك در 29فروردين1380, پرتاب موشكهاي اسكاد بي در خرداد1378 و آبان 1373 و پرونده كشتار كارگران اشرف و ربودن مجاهدان خلق حسين پويان و محمدعلي زاهدي بايستي مورد رسيدگي بين المللي قرار بگيرد.

مسئول اول مجاهدين اعلام كرد: 13 تن از سردمداران رژيم آخوندي بايستي به اين دادگاه جلب و در برابر انظار بين المللي مورد استماع قرار بگيرند: ولي فقيه ارتجاع, 3ر ئيس جمهور اين رژيم,3 سركرده سابق و لاحق سپاه پاسداران, سركرده نيروي تروريستي قدس, 4وزير گشتاپوي آخوندها: آخوند فلاحيان, آخوند دري نجف آبادي, آخوند يونسي و آخوند اژه اي,و همچنين سردژخيم مصطفي پورمحمدي وزير كشور آخوندها از مسئولان قتل عام30هزار زنداني سياسي درسال
1367
خانم صديقه حسيني افزود: اكنون برعهده 13سردمدار خبيث رژيم آخوندي است كه اگر ريگي به نعلين ندارند, بلادرنگ آمادگي خود را براي حضور در دادگاه بين المللي اعلام كنند.

مسئول اول سازمان مجاهدين خلق ايران همچنين از كليه هموطنان و پشتيبانان مقاومت ايران و هواداران مجاهدين در كشورهاي مختلف جهان خواست براي تشكيل اين دادگاه بين المللي و جلب سردمداران رژيم به آن پافشاري كنند و شهود و اسناد لازم را آماده نمايند. چنين دادگاهي تماميت رژيم آخوندي و جنايتهاي آن عليه مردم ايران را به محاكمه خواهد كشيد
.